Trenčianska 57, 821 09 Bratislava
info@timireal.sk

Legislatíva

GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ SO SPRACOVANÍM A OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov:     TIMIreal, s.r.o.
Kontakt: +421 948 033 179, lobova@timireal.sk
Sídlo:       Trenčianska 57, 821 09 Bratislava
IČO:         46 796 509  DIČ: 2023591053
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 83555/B
v zastúpení : Ivana Lobová – konateľ
(ďalej len „ Sprostredkovateľ“)  

 1. Záujemca udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých Sprostredkovateľovi (ďalej spolu len „Osobné údaje“).
 2. Sprostredkovateľ bude spracovávať Osobné údaje pre účely plnenia predmetu uzatvorených zmlúv so záujemcom a budú súčasťou dokumentov potrebných na splnenie záväzku v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté.
 3. Záujemca má právo súhlas so spracovaním Osobných údajov udelený Sprostredkovateľovi (ďalej len „Súhlas“) kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie Súhlasu musí byť písomné a doručené Sprostredkovateľovi. V prípade ak Záujemca udelený Súhlas odvolá, Sprostredkovateľ je oprávnený odstúpiť od všetkých zmlúv uzatvorených so záujemcom. Odvolanie Súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov Sprostredkovateľom pred odvolaním Súhlasu.
 4. Záujemca udeľuje Súhlas Sprostredkovateľovi bez časového obmedzenia, teda Sprostredkovateľ je oprávnený Osobné údaje spracúvať bez časového obmedzenia.
 5. Sprostredkovateľ nie je oprávnený preniesť Osobné údaje do krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácie.
 6. V prípade ak má záujemca podozrenie na porušenie povinností Sprostredkovateľa pri spracovaní Osobných údajov respektíve na porušenie práv záujemcu, záujemca má právo obrátiť sa s návrhom na prešetrenie postupu Sprostredkovateľa pri spracovaní Osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
 7. Záujemca poskytuje súhlas so spracovaním Osobných údajov Sprostredkovateľovi dobrovoľne, pričom jeho poskytnutie je nevyhnutné pre uzavretie zmlúv, ako aj plnenie ich predmetu, pretože bez poskytnutia Súhlasu nie je možné tieto zmluvy uzavrieť, respektíve plniť predmety týchto zmlúv.
 8. Záujemca má právo na prístup k Osobným údajom. Na základe žiadosti záujemcu vystaví Sprostredkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Osobné údaje. Pokiaľ Sprostredkovateľ Osobné údaje  spracúva, vystaví na základe žiadosti záujemcu kópiu spracúvaných Osobných údajov. Pokiaľ záujemca požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú mu poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou elektronickej správy zaslanej elektronickou poštou na e-mailovú adresu záujemcu, pokiaľ záujemca nepožiada o iný spôsob.
 9. Záujemca má právo na opravu Osobných údajov, pokiaľ o ňom Sprostredkovateľ eviduje nesprávne Osobné údaje. Zároveň má záujemca právo na doplnenie neúplných Osobných údajov. Sprostredkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie Osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho záujemca o jej vykonanie požiada.
 10. Záujemca má právo na vymazanie Osobných údajov za predpokladu, že:
  a) Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  b) záujemca odvolá Súhlas,
  c) záujemca namieta voči spracúvaniu Osobných údajov podľa bodu 14.,
  d) Osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Sprostredkovateľ vykoná výmaz Osobných údajov na základe žiadosti záujemcu, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť záujemcu je dôvodná.

 1. Záujemca nebude mať právo na výmaz Osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní, alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

12.  Záujemca má právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, pokiaľ:
a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 14., a to počas obdobia umožňujúceho Sprostredkovateľovi overiť správnosť Osobných údajov,
b) spracúvanie Osobných údajov je protizákonné a záujemca žiada namiesto výmazu Osobných údajov obmedzenie ich použitia,
c) Sprostredkovateľ už nepotrebuje Osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich záujemca na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) záujemca namieta voči spracúvaniu Osobných údajov na základe oprávneného nároku Sprostredkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Sprostredkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi záujemcu. Pokiaľ záujemca žiada o obmedzenie spracúvania Osobných údajov, Sprostredkovateľ nebude s Osobnými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu záujemcu. Záujemca bude Sprostredkovateľom informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania Osobných údajov zrušené.

13.  Záujemca má právo na prenosnosť Osobných údajov, čo znamená získanie Osobných údajov, ktoré poskytol Sprostredkovateľovi, pričom má právo preniesť Osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že Osobné údaje boli získané na základe súhlasu záujemcu a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
14.  Záujemca má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Záujemca môže namietať spracúvanie Osobných údajov na základe:
a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Sprostredkovateľa,
b) spracúvania Osobných údajov na účely priameho marketingu,
c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ záujemca namietne spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu podľa písm. b) tohto bodu, Sprostredkovateľ Osobné údaje nemôže ďalej spracúvať. Sprostredkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Sprostredkovateľ nesmie ďalej spracúvať Osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami záujemcu, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Reklamačný poriadok

TIMIreal, s. r. o., IČO: 46 796 509, so sídlom: Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 83555/B (ďalej len “Realitná kancelária” alebo len “RK”) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.
 1. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni RK alebo v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: TIMIreal, s. r. o., Trenčianska 57, 821 09 Bratislava.
 1. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.
 1. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 1. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.
 1. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
 1. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 1. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu info@timireal.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.
 1. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

 1. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
 2. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 3. presné označenie Realitnej kancelárie,
 4. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 5. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 6. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
 7. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf 

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.07.2019

Osoba poverená vybavovať reklamácie:
Ivana Lobová